รหัสทุน ชื่อโครงการ นักวิจัย ประเภททุน ประเภทงานวิจัย
สวจ. 1-2566 การประเมินระดับรังสีในหัตการทางรังสีร่วมรักษาโดยใช้อุปกรณ์วัดรังสีทีเอลดีชนิดนาโนดอทสำหรับงานรังสีวินิจฉัย อ.กัญจนพร โตชัยกุล วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 10-2566 ผลของฝุ่นละอองต่อการพัฒนาของเซลล์ประสาทส่วน neurite อ.ดร.ณพล แก้วเกศชลกุล วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 11-2566 การใคร่ครวญถึงประติมากรรมในฐานะวัตถุแห่งการรับรู้: การศึกษาและการสร้างสรรค์ อ.ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์ วิจัยองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
สวจ. 12-2566 การพัฒนาตำรับอนุภาคนาโนสำหรับรักษาบาดแผลที่ผิวหนังจากสารสกัดเอทานอลของข้าวหักไรซ์เบอร์รี่ ผศ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 13-2566 Synbiotic effect of Gracilaria fisheri sulfated galactan and lactic acid-producing probiotics on intestinal microflora and digestive metabolism in mice. ดร.เพ็ญนภา พรมทะเล วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 14-2566 ฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในช่องปากของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรคู่ครัวเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มเพื่อลมหายใจหอมสดชื่น อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 15-2566 การศึกษาฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและกลไกแสดงฤทธิ์ของสารสกัดจากใบกระดุมทอง ผศ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 16-2566 โลกาภิวัฒน์กับศาสนา : กรณีศึกษาความหลากหลายทางเพศในสังคมมุสลิมไทยผ่านมุมมองอิสลาม ดร.จิระโรจน์ มะหมัดกุล วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 17-2566 แนวทางการพัฒนาพื้นที่และออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่คานเรือศรีเจริญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่มีชีวิต ดร.ปาริษา มูสิกะคามะ วิจัยองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
สวจ. 18-2566 ผลฉับพลันของการนวดกล้ามเนื้อช่วงรยางค์ล่างก่อนการแข่งขันต่อพละกำลังของกล้ามเนื้อ ในการว่ายน้ำท่าฟรอนท์ครอว์ลระยะ 50 เมตร อ.อภิสิทธิ์ เสลาหอม วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 19-2566 การศึกษาสิ่งดึงดูดใจของจุดหมายปลายทางเวิร์คเคชั่น (ที่ตั้งในเขตเมือง): การวิเคราะห์ด้านอุปทานและอุปสงค์ อ.ดร.นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 2-2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคลายเครียดจากกล้วยน้ำหว้า ฟักทอง บัวบก และขมิ้นชันที่ทำแห้งแบบโฟมแมท ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 20-2566 การศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฮางเย็น อ.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 21-2566 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านเด็กปฐมวัยกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหลักหก 2 อ.ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 22-2566 สบู่ดินอาลาล อ.กมะริยะ ขันราม วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 23-2566 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่มีไข้ อ.วิมลวัลย์ วโรฬาร วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 24-2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสตด้วยการทำแห้งแบบโฟม-แมท อ.ดร.พิชญา โพธินุช วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 25-2566 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ดร.อัชฌาณัฐ วังโสม วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 26-2566 การพัฒนานวัตกรรมรถทำแผลอัจฉริยะ อ.ดวงนภา บุญส่ง วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 27-2566 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตและความผันผวนของผลิตภัณฑ์มวลรวม: กรณีศึกษาประเทศไทย ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 28-2566 การศึกษาย้อนหลังเพื่อประเมินขนาดก้อนที่ต่อมไทรอยด์ที่ส่งผลต่อการเบียดหลอดลมทำให้มีการเคลื่อนที่ไปจากแนวปกติ ผศ.ดร.นัฐพงษ์ มูลคำ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 29-2566 โครงการศึกษาการทำโฮโลแกรม เพื่องานพิพิธภัณฑ์ อ.พาสิน ธนสิน วิจัยองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
สวจ. 3-2566 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนวัย 10-18 ปี รศ.อรพินท์ สีขาว วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 30-2566 อุปกรณ์หน่วงลดระยะชักเพื่อการประกวด 2566 อ.สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 31-2566 ผลของชนิดและสัดส่วนของสารให้ความคงตัวต่อสมบัติของสลัดครีมวีแกนลดไขมัน อ.ดร.ณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 32-2566 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนภาคเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล อ.อานนท์ เกศรีสม วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 33-2566 การพัฒนาระบบวินิจฉัยและจัดเก็บภาพการทำหัตถการทางการแพทย์และพยาบาล อ.ปริวัฒ อิ่มอุระ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 34-2566 การหาค่าที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก ResNet50V2 ResNet101V2 และ ResNet152V2 ในการทำนาย โควิด-19 จากภาพถ่ายรังสีทรวงอก อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์ วิจัยองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
สวจ. 35-2566 การตรวจสอบความสามารถในการตรวจจับความดันในกะโหลกศีรษะตั้งแต่เริ่มต้น และการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความดันในกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองกลุ่มผู้ใหญ่ อ.มณฑิรา เหมือนจันทร์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 36-2566 การประเมินรังสีกระเจิงที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการตรวจจากเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูกในกระดูกสันหลังและกระดูกส่วนปลาย รศ.มานัส มงคลสุข วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 37-2566 การเพิ่มประสิทธิภาพทางชีวภาพของแบคทีเรีย Lactobacillus spp. โดยใช้เทคนิค Room-Temperature Plasma (ARTP) ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 38-2566 Adoption of Digital Wallet: A Disruption of Worldcoin on Financial Technology ผศ.ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 39-2566 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดปทุมธานี อ.ฐิติชญาน์ ปิยภัทรธนัสไชย วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 4-2566 “ใคร ๆ ก็มีบ้านได้”: Politics ของอริสโตเติลกับสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัย อ.ชุติเดช เมธีชุติกุล วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 40-2566 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 41-2566 ความสัมพันธ์ของ Tessellated fundus กับ อายุ เพศ ความยาวลูกตา และสายตาผิดปกติ รศ.พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 42-2566 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเพื่อฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ อ.รวิพล โชติกุลนันทน์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 43-2566 Preparation and Evaluation of Resveratrol-loaded lipid-based nanocarriers ผศ.ดร.เบญจวรรณ แจ่มใส วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 44-2566 การสร้างสมดุลของภาวะการเป็นบุญคุณในบริบทการสนทนาของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ปรากฏการเสนอช่วยเหลือ อ.ดร.วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์ วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 45-2566 การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนที่มีซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบที่สลายตัวได้ในสารละลายเบส รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 46-2566 Effects of In Ovo Exposure to cannabinoids on Neural Development in Chicken Embryos อ.พีรวัส การัณยภาส์กุล วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 47-2566 ฤทธิ์ของ scandenone และอนุพันธ์ต่อการแสดงออกของยีนก่อโรคและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Bacillus cereus (B. cereus) ที่แยกได้จากอาหาร อ.ดร.ภัคควดี เงินสุข วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 48-2566 การพัฒนาเกมความจริงแบบผสมสำหรับประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุไทยโดยใช้หลักการความจำระยะสั้น อ.เอกพงษ์ นพวงศ์ วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 49-2566 ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ แอนนิเมชัน: ผลกระทบต่อแรงงานในธุรกิจสร้างสรรค์ อ.ปิยนนท์ สมบูรณ์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 5-2566 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม: การศึกษาแนวทางป้องกันการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกในประเทศไทย อ.ดร.พรรษพร สุวรรณากาศ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 51-2566 การวิจัยเพื่อสร้างชุดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงานไทยสู่ตลาดแฟชั่นโลก ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 52-2566 การพัฒนาและประเมินรูปแบบไฮโดรเจลที่ไวต่ออุณหภูมิชนิดสเปรย์เพื่อนำส่งสารสกัดใบบัวบกสำหรับใช้ในแผลไฟไหม้ รศ.ดร.ภก.กัมปนาท หวลบุตตา วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 53-2566 การเปรียบเทียบความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างวัสดุครอบฟันชั่วคราวแบบดิจิตอลและแบบดั้งเดิม ผศ.ทญ.ภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 54-2566 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี อ.ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 55-2566 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มที่จุดโฮ่วซี (后溪) จงจู่ (中渚) ลั่วเจิ่น (落枕) กับ การฝังเข็มหูในการบรรเทาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ศาสตราจารย์ (คลินิก) แพทย์จีน ผศ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 56-2566 ปัจจัยทำนายการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลปทุมธานี ผศ.ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 57-2566 การศึกษาผลของความล้าต่อสมดุลการทรงท่าในนักกีฬาแบดมินตันระดับสโมสรที่มีประวัติข้อเท้าไม่มั่นคง อ.ดร.โชติกา ลักษณะพุกก์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 58-2566 เปียโนทรีโอ ศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น วิจัยองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
สวจ. 59-2566 การพัฒนาและประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “คู่มือการดูแลตนเองหลังคลอด” อ.ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 6-2566 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิในอากาศสะอาดในประเทศไทย (ชื่อเก่า) มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิในอากาศสะอาด (ชื่อใหม่) อ.ดร.สลิลา กลั่นเรืองแสง วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 60-2566 การออกแบบกราฟิกสะท้อนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิตผ่านบนผืนผ้า อ.กิตติธัช ช้างทอง วิจัยองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์
สวจ. 61-2566 การพัฒนาตำรับยาบำรุงไขข้อในรูปแบบแคปซูล อ.รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 63-2566 ศักยภาพของซาโปนินในการเป็นสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นน้ำยาบ้วนปากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ปิยนุช ทองผาสุก วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 64-2566 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารบ่งคุณภาพในใบสมุนไพรกระดูกไก่ดำ อ.ดร.ยุพาภรณ์ สำเภาพันธ์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 65-2566 การพัฒนาแชทบอทอย่างง่ายสำหรับการให้คำแนะนำการลงทุนระยะยาวด้วยเทคนิค Discounted Cash Flow อ.ดร.รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 66-2566 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญจากตำรับยาห้ารากด้วยวิธีทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) อ.ดร.นันทพงศ์ ขำทอง วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 67-2566 องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดจากลำต้นของสมุนไพรรางเย็น ดร.ภก.วงศ์วริศ พาณิชธนานนท์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 68-2566 คุณลักษณะเฉพาะของกิจการ ความโดดเด่นของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และความเกี่ยวข้องในมูลค่าตลาดของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 69-2566 เกม VR ต้นแบบ เพื่อชะลอความเสื่อมของสมองด้วยเทคนิค BCI อ.ดร.ธเนศ อังศุวัฒนากุล วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 7-2566 ความพึงพอใจและความสามารถในการทำซ้ำในการปรับมุมในแนวระนาบเพื่อแยกคลองรากฟันที่ซ้อนทับโดยผู้ถ่ายภาพรังสีเปรียบเทียบกับการถ่ายโดยเครื่องมือชิฟท์เตอร์ ผศ.ทญ.ดร.ปิยะนุช กรรณสูต วิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
สวจ. 70-2566 ผลของความหนาของเซอร์โคเนียโปร่งแสงต่อเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มแสงและชนิดบ่มตัวสองแบบ อ.ดร.สิรภัทร ทองพ่วง วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 71-2566 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 72-2566 การประเมิณความแน่นเต็มของการอุดคลองรากฟันด้วยไมโครซีทีเมื่อใช้ ไบโอเซรามิกซีลเลอร์ที่แตกต่างกันสองชนิดโดยวิธีการอุดสองวิธี อ.ทญ.สิริภัทร เลิศนันทปัญญา วิจัยองค์ความรู้ วิจัยประยุกต์
สวจ. 73-2566 การศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา Soft power ของไทย อ.รัศมี สุขรักษา วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 74-2566 การศึกษาการใช้สมุนไพรจีนในตำรับยาไทย อ.กิตติพันธุ์ ศรีเทพ วิจัยองค์ความรู้ ความรู้พื้นฐาน
สวจ. 75-2566 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากชมพู่น้ำดอกไม้ และพิกัดเกสรทั้งห้า ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 76-2566 นิตินโยบายว่าด้วยความมีสภาพบุคคลทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์และไซบอร์ก อ.นนลพัทธ์ พิตรพิบูลปรียา วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 77-2566 ประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของวัสดุซ่อมรอยทะลุง่ามฟันสามชนิดในห้องปฏิบัติการ อ.ทญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 78-2566 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานด้วยโมเดลการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมบนมือถือของภาครัฐ ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 79-2566 การพิสูจน์ตัวตนผ่านใบหน้าพร้อมการตรวจจับความมีชีวิตด้วยระบบการประมวลต้นทาง ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 8-2566 การคัดกรองและการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารยับยั้งโปรตีน CDK6 ชนิดใหม่ในคอมพิวเตอร์และในหลอดทดลอง อ.ดร.ธิดารัตน์ รัตนบุรี วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 80-2566 การจำแนกภาพรูปแบบยางรถยนต์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 81-2566 การหาระดับความเจ็บจากการแสดงออกทางอารมณ์บนใบหน้าด้วยวิธีการพิจารณาค่าถ่วงน้ำหนัก ดร.ปภังกร พิชญะธนกร วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา
สวจ. 9-2566 ปริมารสาร flavonoids ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ enzyme -glucosidase และ -amylase ของสารสกัดหยาบจากเหง้าของข่าหลวง ข่าบ้านและ หลาว ผศ.ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ วิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา