กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 เรื่อง คลื่นลูกใหม่ (S-Curve) สร้างสุขภาพจิตไทยสู่อนาคต (The New S - Curve of Mental Health) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ณ ICONSIAM และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณชนสินันท์ ธนาพัฒน์ธนนท์ โทรศัพท์ 02-442-2500 ต่อ 59120 , 0863176718 และ คุณวาสนา วงษ์กำภู โทรศัพท์ 024422500 59281 , 0625535397
ลงทะเบียน https://get-qr.com/hzdmIE
รายละเอียดเพิ่มเติม https://get-qr.com/25n8al