มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (The 1st Thailand National Sports University National Academic Conference 2024) ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมศาสตร์การกีฬา "Innovation in Sports" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน และบูรณาการองค์ความรู้ผลงานวิจัยและวิชาการทางศาสตร์การกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารการกีฬา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://tnsu-conference.com/ ส่งบทความภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร  098-864-7724 หรือ E-mail: tnsuconference@gmail.com