มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 "Graduate School Conference 2024" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-1601174-75 หรือ E-mail: grad@ssru.ac.th