มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 6 "Harmony in Healthcare: The 2024 National Conference on Anti-Aging, Alternative Medicine, Aesthetic Medicine and Wellness" ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้าน Wellness & Anti-Aging, Aesthetic, Integrative Medicine ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.smartwellnessthailand.com/ ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-921-6784, 064-545-4979 หรือ E-mail: antiaging@dpu.ac.thaesthetic@dpu.ac.th