สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 3rd NIC-NIDA Conference in 2024 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Redesigning Our Common Future for Sustainable Transformation" ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีที่รวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นของ Sustainable Development ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ https://conference.nida.ac.th/ ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 727-3300, 02 727-3298 หรือ E-mail:  nidaconference@nida.ac.th