ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2563


จำนวนบท 9 บทความ
รหัส
8/2563
ชื่อบทความ : การวัดปริมาณรังสีในหุ่นจำลองบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายสำหรับการฉายรังสีระยะใกล้ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก
Article Name : A Phantom Study In-Vivo Rectal Dosimetry of High Dose Rate Brachytherapy in Cervical Cancer
ผู้จัดทำ : อ.กัญจนพร โตชัยกุล (นางสาว)   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
10/2563
ชื่อบทความ : การศึกษากระบวนการสื่อสารต่างวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการเรียนการสอนนักศึกษาจีนโครงการแลกเปลี่ยน ภาควิชาภาษาไทย
Article Name : The study of intercultural communication process and problems among exchanged Chinese students, Thai Language Department, Rangsit University to improve in-class learning
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.รัชดา ลาภใหญ่ (นางสาว)   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
11/2563
ชื่อบทความ : บทบาทด้านการศึกษาและวิจัยภาษาจีนของสถาบันขงจื่อในประเทศไทย
Article Name : The Role of Chinese Language Teaching and Research Mission of Confucius Institute in Thailand
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
12/2563
ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha) น้ำผลไม้
Article Name : Development of fruit Kombucha drink
ผู้จัดทำ : อ.ธฤต อภิสิทธิวงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
16/2563
ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 2 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Article Name : Predictive Factors of Resilience among Elderly with Non-Communicable Disease in Bang Phun 2 of Tambon Health Promoting Hospital, Muang Pathum Thani District, Pathum Thani Province.
ผู้จัดทำ : อ.ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ (นางสาว)   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
18/2563
ชื่อบทความ : ผลของอัตราส่วนอัตราส่วนเด็กเคอรา บรูเซลเลนสิสและโคมากาไตแบคเตอร์ อินเทอมิเดียส ต่อคุณภาพชาหมักจากข้าวไทยที่ความเข้มข้นน้ำตาลต่ำ
Article Name : Effect of Dekkera bruxellensis and Komagataeibacter intermedius On kombucha quality from Thai rice tea in percent of sugar
ผู้จัดทำ : รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล (นาง)   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
20/2563
ชื่อบทความ : ผลของการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการรู้คิดโดยใช้ดนตรีบำบัดต่อความสามารถด้านการรู้คิดปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
Article Name : The Effect of Program result for cognitive improvement by Using Music Therapy on Cognitive Abilities, Behavioral, and Psychological Symptoms in Dementia Elderly
ผู้จัดทำ : ผศ.อาทิตยา สุวรรณ์ (นางสาว)   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
57/2563
ชื่อบทความ : แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุรี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Article Name : The Guidelines of The Developing for Academic Administration to Create the Professional Learning Community in the Teaching Profession of Muang Phetchaburi Municipal Schools under The Local Administration Organization
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
59/2563
ชื่อบทความ : การพัฒนาตำรับยาน้ำกลั้วปากที่มีสารยึดเกาะเยื่อเมือกเพื่อนำส่งฟลูโอซิโนโลนอะซิโตไนด์ในการรักษาโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก
Article Name : Fabrication Development of Mucoadhesive Mouthrinse Delivered Fluocinolone Acetonide for Treating Oral Lichen Planus
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ภญ.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล (นางสาว)   
[อ่านบทคัดย่อ ...]