ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2557


จำนวนบท 121 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนทุนมนุษย์กับการศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ทองแดงออกไซด์ทรงกลมกลวง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สุกัลญา หลีแจ้   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการในฟาร์มแพะนม ของชุมชนมุสลิมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพนมแพะดิบ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะดิบ (ก) ศึกษาการทำเนยนมแพะ ผสม เคอร์คิวมิน สกัดจากขมิ้นชัน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะดิบ (ข) ศึกษาการทำนมแพะอัดเม็ดผสมแอนโทไซยานินส์จากซังข้าวโพดม่วง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวิจัยย่อยที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สุมาลี สว่าง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การระบายสีเลือกได้แบบ -(k,t) ของกราฟ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาตำรับซูโดลาเท็กซ์มาส์กจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.จิระพรชัย สุขเสรี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]