ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2550


จำนวนบท 10 บทความ
รหัส
1/2550
ชื่อบทความ : สำเนียงแจ๊สสำหรับวงเครื่องสายกลุ่มสี่
Article Name : สำเนียงแจ๊สสำหรับวงเครื่องสายกลุ่มสี่
ผู้จัดทำ : ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
6/2550
ชื่อบทความ : การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์ Metallo-ß-Lactamase และยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ Metallo-ß-Lactamase ในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อยา กลุ่ม Carbapenems ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจโดย Double Disk Synergy Test และ Polymerase Chain Reaction
Article Name : การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์ Metallo-ß-Lactamase และยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ Metallo-ß-Lactamase ในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อยา กลุ่ม Carbapenems ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจโดย Double Disk Synergy Test และ Polymerase Chain Reaction
ผู้จัดทำ : อ.อดุลย์ บุญเฉลิมชัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
7/2550
ชื่อบทความ : สารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากเชื้อราชนิด endophyte จากต้นไม้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย
Article Name : สารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากเชื้อราชนิด endophyte จากต้นไม้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย
ผู้จัดทำ : ดร.พัตรา สุนทรฐิติเจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
13/2550
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Article Name : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อ.ขนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
14/2550
ชื่อบทความ : การนำระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Article Name : การนำระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้จัดทำ : อ.วีรญาพัชร ยิ่งยง/วิลาลัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
18/2550
ชื่อบทความ : การพัฒนาไมโครนาโนพาร์ทิเคิลที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับนำส่งโปรตีน
Article Name : การพัฒนาไมโครนาโนพาร์ทิเคิลที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับนำส่งโปรตีน
ผู้จัดทำ : ดร.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
21/2550
ชื่อบทความ : การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องแยกคอนกรีตมวลเบาในระบบไอน้ำภายใต้ความดันสูง
Article Name : การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องแยกคอนกรีตมวลเบาในระบบไอน้ำภายใต้ความดันสูง
ผู้จัดทำ : อ.ไชยรัช เมฆแก้ว    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
23/2550
ชื่อบทความ : การหาขนาดของห้องอบยางพาราที่เหมาะสมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
Article Name : การหาขนาดของห้องอบยางพาราที่เหมาะสมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ผู้จัดทำ : ดร.วรรณี เอกศิลป์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
24/2550
ชื่อบทความ : การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเพื่อประเมินประสิทธิผลของสำรอง (Scaphium macropodum Beaumee) ในการควบคุมน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินในคนไทย
Article Name : การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเพื่อประเมินประสิทธิผลของสำรอง (Scaphium macropodum Beaumee) ในการควบคุมน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินในคนไทย
ผู้จัดทำ : อ.ศศิพร แดงทองดี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
32/2550
ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความอยากบุหรี่จากสมุนไพรในรูปแผ่นแปะเยื่อบุช่องปากออกฤทธิ์นาน
Article Name : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความอยากบุหรี่จากสมุนไพรในรูปแผ่นแปะเยื่อบุช่องปากออกฤทธิ์นาน
ผู้จัดทำ : อ.มัลลิกา พงษ์สถิตย์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]