ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2562


รวมทั้งหมด 90 บทความ
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.ดร.อภิรดา สุคนธ์พันธุ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาสูตรตำรับแผ่นแปะไมโครนีดเดิลบรรจุอนุภาคกักเก็บสารสกัดกัญชา
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร คณะเทคนิคการแพทย์ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูล Citrus ต่อเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus
2 รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณะนวัตกรรมเกษตร การศึกษาทดลองการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนปลูกพืช
3 อ.ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากพืชในวงศ์ Zingiberaceae 5 ชนิด
4 อ.ดร.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม บทบาทพระสงฆ์กับกิจการเพื่อสังคม
5 อ.ดร.ภญ.นฤมล ช่างสาน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อนุภาคนาโนไคโตแซนบรรจุยาไอโซไนอาซิดและไพราซินาไมด์ผงแห้งชนิดสูดสู่ทางเดินหายใจ
6 ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีในไวน์ที่ผลิตจากฐานเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง
7 อ.อรพรรณ หัสรังค์ คณะนวัตกรรมเกษตร การศึกษาการจัดการน้ำและปุ๋ย ต่อปริมาณสารสำคัญในกัญชา
8 อ.ดร.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาฤทธิ์การสมานแผลของกรดไฮยาลูโรนิกและลิโดเคนบรรจุในสารประกอบเชิงซ้อนไคโตซานและแพคติน
9 ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร กรณีศึกษาบริษัท เจ เอส เอ็น ซันชายน์ จำกัด
10 อ.ดร.นิตติญา ชาวชายโขง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ การศึกษาการปลอมปนสารเสตียรอยด์ในยาแผนโบราณจากตลาดและศูนย์การค้าบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
11 รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีอาหาร การผลิตสาโทแดงนอนแอลกอฮอล์จากมอลต์ปทุมธานี 1 ด้วยราอังคัก
12 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินคุณสมบัติต้านจุลชีพและต้านมะเร็งของสารสกัดกัญชา
13 อ.อภิญญ์การย์ เจริญลาภ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวบนเครื่องแขวนพยุงและบนพื้นต่อความมั่นคงในการทรงท่า และความมั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนเอว ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจง
14 อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาอนุภาคนาโนจากอนุพันธ์ของไคโตซานเคลือบพอลิเมทาคริเลตที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินสำหรับการนำส่งยาควบคุมการปลดปล่อยชนิดรับประทาน
15 อ.ดร.ภญ.เพ็ญนภา เสาร์คำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประเมินตำรับฟิล์มติดกระพุ้งแก้มชนิดละลายเร็วในช่องปากสำหรับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
16 อ.ปฐมพงศ์ จันธิมา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การแยกเพศโดยการใช้ซากกะโหลกศรีษะมนุษย์ส่วน Foramen magnum ในประชากรไทยที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในภาคเหนือ
17 อ.กษิดิ์เดช อ่อนศรี คณะนวัตกรรมเกษตร อิทธิพลของแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 4 ชนิด
18 อ.ดร.พิชญา โพธินุช คณะเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาเครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกเสริมโปรตีนข้าวสำหรับผู้สูงอายุ
19 อ.สปัน เล็งเลิศผล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของเซรามิกไพรเมอร์ชนิดต่างๆต่อค่าแรงยึดของวัสดุโพลิเมอร์อินฟิลเตรตเซรามิก
20 อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบเฝ้าระวังยานพาหนะผ่านเข้าออกพื้นที่ด้วยการตรวจจับป้ายทะเบียน
21 อ.วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ซาติเวกซ์
22 อ.อโนมา ทองสืบสาย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การศึกษาสำรับอาหารไทยและการพัฒนาสำรับอาหารไทยภาคกลางเพื่อสุขภาพ
23 ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีในไวน์ที่ผลิตจากฐานเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง
24 ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รูปแบบการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด:ศึกษากรณีการให้คำปรึกษาเฉพาะราย ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว
25 ผศ.ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช (นาย) คณะเศรษฐศาสตร์ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
26 อ.ภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ผลของสารทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆต่อค่ากำลังยึดเฉือนระดับจุลภาคของลิเทียมไดซิลิเกตที่มีการปนเปื้อน
27 ผศ.ดร.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงและความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ
28 อ.ทญ.วรัตมา สุขสภา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การศึกษาความอยู่รอดจากการแตกหักของฟันกรามหลังที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการบูรณะด้วยวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต หรือครอบฟันชนิดปกคลุมปุ่มฟัน
29 อ.ชลญา บำรุงเรือน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ประสิทธิผลและเสถียรภาพของสารไซเลนที่ใส่ในวัสดุสารยึดติดระบบยูนิเวอร์แซลต่อ ค่าความแข็งแรงยึดติดแบบเฉือนของเรซินคอมพอสิตชนิดนาโนฟิลที่ผ่านการใช้งาน
30 อ.สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ (นางสาว) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน กรณีศึกษา เนินทรายงาม อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
31 รศ.มานัส มงคลสุข คณะรังสีเทคนิค การศึกษาผลของปริมาณรังสีในทรวงอกในห้องปฏิบัติการต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ในเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ชนิด MDA-MB-231
32 อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์ คณะรังสีเทคนิค การศึกษาภาวะเซลล์เครียดในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสหลังจากฉายรังสีโดยกระบวนการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ
33 อ.อำพลพรต วงค์เปี่ยม คณะรังสีเทคนิค ผลของรังสีวินิจฉัยต่อการแสดงออกของซีดีสามในกระแสเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดี
34 อ.ทิวา โกศล คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ค่าการทรงตัวที่ได้จากชุดการทดสอบเครื่อง KR balance kit ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้องรัง
35 ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย คณะเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลกับการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม: กรณีศึกษากิจการเจ้าของคนเดียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
36 ผศ.สิตา ถาวรนันท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของสารแช่ฟันเทียมและสารสี่ชนิดต่อความขรุขระพื้นผิวเรซินอะคริลิกที่บ่มด้วยความร้อน
37 อ.สุกริช พูลสุข วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ สมรรถนะทางคลีนิกของวัสดุบูรณะกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดความหนืดสูงในฟันกรามน้ำนมที่ได้รับการรักษาโพรงประสาทฟัน
38 อ.ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์ วิทยาลัยครูสุริยเทพ แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
39 รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ การขึ้นรูปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดคลื่นอัลตราโซนิคด้วยโครงสร้างเกรตติงที่ผลิตจากวัสดุยืดหยุ่น
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.อนุพงศ์ เจริญมิตร คณะดิจิทัลอาร์ต การรับรู้วัฒนธรรมทางสายตา ผ่านกิจกรรมบันเทิงของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยท์
2 ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ คณะบัญชี ผลกระทบของ Just-in-Time (JIT) ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อมของไทย
3 อ.ดาวฤกษ์ เลห์มงคล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ฤทธิ์ทางชีวภาพของเหงือกปลาหมอเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฟองฟู่
4 ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมของสารสกัดเปลือกมังคุด MGS-1 ที่มีฤทธิ์ป้องกันรังสียูวีและมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
5 อ.อุษณี ทรัพย์เจริญกุล คณะเทคนิคการแพทย์ การจำแนกไข่พยาธิแส้ม้า (Trichuris spp.) ในอุจจาระโดยวิธี morphometric และวิธีทางอณูชีววิทยา
6 ผศ.ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การจัดวางองค์ประกอบสำหรับการออกแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้สูงอายุ
7 อ.สุปรียา สุธรรมธารีกุล คณะศิลปะและการออกแบบ การใช้แนวความคิดจากปรัชญาวาบิ ซาบิ กับการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นดีไซน์เรื่อง “ธรรมชาติกับแฟชั่นชั้นสูง"
8 ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ความเป็นไปได้ในการควบคุมผู้กระทำความผิดโดยใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
9 ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคทางอณูชีววิทยา 4 ชนิดในการตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus flavus ในถั่วลิสง และกุ้งแห้งที่เก็บมาจากตลาดในจังหวัดปทุมธานี
10 รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาระดับ brain-derived neurotrophic factor (BDNF) และความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน BDNF ในเด็กไทยที่เป็นโรคอ้วน
11 ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ คณะพยาบาลศาสตร์ ความสามารถของ Simple Clinical Score และ Rapid Emergency Medicine Score ในการทำนายระดับความรุนแรงของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและอัตราการตายของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในแผนกฉุกเฉิน
12 ผศ.ทญ.ดร.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของพญายอ (Clinacanthus nutans) ต่อการหายของเหงือกในแผลถอนฟัน
13 อ.ทญ.จณัญญา เปลี่ยนรังษี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดคราบจุลินทรีย์และโรคเหงือกของน้ำยาบ้วนปากฟ้าทะลายโจรและน้ำบ้วนปากคลอเฮกซิดีน
14 อ.จิตตานันท์ มีทิศ (นางสาว) คณะบริหารธุรกิจ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพัฒนาโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”
15 ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณะบัญชี โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจปฏิบัติตามกฏหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs
16 อ.พนัสยา จตุรานนท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การศึกษาความแข็งแรงยึดเฉือนของไฮบริดเซรามิกด้วยการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกัน
17 Jerry E. Vincent คณะทัศนมาตรศาสตร์ ประเมินความต้องการและความครอบคลุมของการให้บริการดูแลรักษาโรคตาในกลุ่มผู้อพยพในค่ายต่างๆขององค์การ อนามัยโลก
18 อ.ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์ คณะบริหารธุรกิจ คุณลักษณะและปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่ในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
19 อ.ฐิตินันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ พลังสุขภาพจิตและระดับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต