ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2557


รวมทั้งหมด 54 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ดร.จิระพรชัย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาตำรับซูโดลาเท็กซ์มาส์กจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
2 รศ.ดร.ภญ.นริศา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบาบัดจากกฤษณาที่เหลือใช้
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจรัก คณะเทคโนโลยีอาหาร นมแพะอัดเม็ดผสมสารสกัดแอนโทไซยานินส์จากซังข้าวโพดม่วง
4 รศ.ธาตรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวที่วางขายตามท้องตลาด
5 ดร.ดนุวัศ วิทยาลัยรัฐกิจ
6 อาจารย์ ดร.ดร.สุพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ สมบัติของยางผสมแยกเฟส NR/CR และ NR/NBR เมื่อมีการเติมและไม่เติมสารช่วยผสมยางธรรมชาติกราฟต์เมทิลเมทาคริเลต
7 ดร.สุกัลญา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
8 ทพญ.อุมาพร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความเสถียรภาพเชิงมิติและสมรรถนะการลอกรายละเอียดผิวของวัสดุพิมพ์ปากพอลิ ไวนิลไซล็อกเซนอีเทอร์ ซิลิโคนชนิดเติม และพอลิอีเทอร์
9 อ.ภก.ประทีป วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ความคิดเห็นของเภสัชกรร้านยากรณีศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อ ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการกาหนดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทาง เภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗
10 ดร.นิ่มนวล คณะบัญชี กระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมร่วมสมัยไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรีสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
11 ดร.ณัฐพล วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนที่ย่อยสลายได้ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่บรรจุด้วยน้ามันกระเทียมโดยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าส้าหรับต้านเชื อรา
12 ดร.นันทพงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การวิเคราะห์ปริมาณสาร สาคัญจากเห็ดการบูรด้ว ยวิธีวิเคราะห์ทีแอล ซี สมรรถนะสูง (HPTLC)
13 อาจารย์นฤมล คณะเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นใยสูงจากแป้งกล้วย
14 ดร.เทอดศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนทุนมนุษย์ กับการศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทย
15 ดร.ลักษณา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาสารมลพิษตกค้างในพืชที่ปลูกใกล้เหมืองแร่ทองคำ
16 อาจารย์ปฐมาภรณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผลของสารสกัดตำรับตรีผลาต่อการยับยั้งเอนไซม์แพนครีเอติกคอเลสเตอรอล เอสเทอเรส
17 รศ.ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมถ่านกัมมันต์จากถ่านหุงต้มเพื่อกำจัดเหล็ก(II) แล้วตามด้วยการกำจัด โครเมียม (VI)
18 ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ความเชื่อมั่นต่อนโยบายติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการควบคุมอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร
19 ดร.สุมาลี คณะบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์นมแพะของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิต
20 อาจารย์ฟ้าลั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กระบวนทัศน์พัฒนาแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี
21 อาจารย์สุทธิศรี คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถด้านการรู้คิดต่อสภาพสมองและ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุที่เสี่ยงหรือมีภาวะสมองเสื่อ
22 อาจารย์จตุรวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ผลของดีแอล อะซีทอกซีคาวิคอล อะซิเตทต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงของมนุษย์
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.ปรียาภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ อัตราความชุกของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์
2 ดร.วันทิกา คณะวิทยาศาสตร์ Telomere length distribution in blood and saliva in age-varying Thais
3 อาจารย์ ภก.เชาวลิต วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การประเมินคุณภาพของยาแคปซูลขมิ้นชันที่ผลิตในโรงพยาบาลรัฐ
4 ดร.อัซอารีย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมคอมโพสิทนาโนพาร์ทิเคิลจาก PHB/poloxamer พอลิเมอร์ที่ไวต่ออุณหภูมิ เพื่อเป็นพาหนะสำหรับใช้ประโยชน์ในการควบคุมการนำส่งยา
5 ผศ.ดร.พรรณนภา คณะเทคนิคการแพทย์ การทดสอบในหลอดทดลองถึงประสิทธิภาพของใยอาหารจากธรรมชาติในการช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสและไขมัน
6 ผศ.แน่งน้อย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การศึกษาเนื้อหาการสื่อสารการตลาดบนแอปพลิเคชั่นไลน์
7 รศ.ดร.ธเนศ คณะวิทยาศาสตร์ บทบาทของจำนวนชุดดีเอ็นเอของยีน Glutathione-S-transferase ชนิด M1 (GSTM1) ต่อการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ชาวไทย
8 อ.ภญ.จิตรดี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กราฟต์กรดแลกติกไฮโดรเจลที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีสีเขียว
9 รศ.ดร.กานดา คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ทองแดงออกไซด์ทรงกลมกลวง
10 รศ.ดร.พงษ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ การตอบสนองทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อในอาชีพผู้นวดแผนไทยโดยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
11 ดร.ทศธน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังและการปนเปื้อนของตำรับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความดัน
12 ผศ.สวรรยา คณะเทคนิคการแพทย์ การปนเปื้อนของเชื้อ Enterococcus spp. ที่ดื้อยา vancomycin ในทางเดินอาหารของ สัตว์ที่ใช้บริโภคจากฟาร์มต่างๆในประเทศไทย
13 ดร.ชมนภัส วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้ง Angiotensin I-Converting Enzyme ของผักพื้น บ้านไทย
14 อาจารย์ผ่องพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของการนิเทศทางคลินิกต่อการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล
15 รศ.ดร.กาญจนา คณะเทคนิคการแพทย์ ระดับโฮโมซีสเตอีนในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ดร.วิโรจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ทัศนคติของประชาชนและพรรคการเมืองต่อการปฏิรูปประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
2 รศ.ดร. กาญจนา คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตา
3 ผศ.ดร.วิบูลย์ วิทยาลัยดนตรี คอนแชร์โตสำหรับวงออร์เคสตรา
4 อ.สิทธิศักดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี แขนกลควบคุมโดยใช้แล็ปท็อปผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับสื่อพัฒนาการสอน