ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2555


รวมทั้งหมด 29 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ปิยะมาศ คณะวิทยาศาสตร์ การบันทึกภาพ การประมวลผลภาพ และเว็บเบสสำหรับระบบสารสนเทศทางโลหิตวิทยา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาวัดเจดีย์หอยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี
3 อ.อิทธิพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับจังหวัดปทุมธานี
4 ดร.กฤษฎา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาโมเดลตรวจจับคำหยาบภาษาไทย
5 ผศ.ปิยะมาศ คณะวิทยาศาสตร์ การหาขอบมวลบนภาพเอ็กซเรย์เต้านมโดยอาศัยหลักการมอโฟโลยีแนวใหม่
6 ผศ.ดร.สุชาดา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาต้านวัณโรคชนิดยาเม็ดรวมหลายขนาน ยาไอโซไนอาซิด ยาไรแฟมปิซิน ยาพัยราซินาไมด์ และยาอีแธมบิวทอล โดยวิธี HPLC
7 รศ.ดร.สังศิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การควบคุมคอร์รัปชั่นในเอเชีย: สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย
8 ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
9 อาจารย์ผ่องพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้ต่อความรู้และทัศนคติของทีมสุขภาพและทีมสนับสนุนในการบริหารระบบความเสี่ยง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
10 ดร.สถาพร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การสกัดแคโรทีนอยด์และวิตามินอีจากน้ำมันปาล์มดิบ
11 รศ.ดร.รุจา วิทยาลัยครูสุริยเทพ -
12 ดร.สุพินดา วิทยาลัยครูสุริยเทพ การพัฒนาครูด้านสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี
13 ผศ.ดร.พนิดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การกำจัดโลหะหนักด้วยการดูดซับจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
14 ผศ.ยุพา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสมองและการเปลี่ยนแปลงอารมณ์
15 ดร.ทพ.ไกรสร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การแสดงออกของ tight junction proteins ใน oral squamous cell carcinoma, odontogenic cyst และ tumor
16 ดร.วราวรรณ คณะศิลปะและการออกแบบ ภาพตัวแทนภูมิปัญญามอญ บ้านสามโคก ปทุมธานี : การสร้างสรรค์และประยุกต์ ภาพถ่ายผ่านกล้องรูเข็ม
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อาจารย์ชุลีกร วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ผศ.สุปราณี คณะบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ ตัวแบบการประเมินมูลค่ากิจการของ Feltham - Ohlson
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบที่อยู่อาศัยแนวตั้ง
4 ดร.จิดาภา วิทยาลัยครูสุริยเทพ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5 ศุภฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ความผันแปรทางพันธุกรรม ณ ลำดับนิวคลีโอไทด์ –938C>A และการแสดงออกในระดับโปรตีนของ ยีน Bcl-2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไทย
6 อาจารย์รวินันท์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบต้นแบบเว็บเซอร์วิสการวิเคราะห์การใช้ยาในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา
7 ศ.ดร.กฤษณา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ฤทธิ์ต้านมะเร็งและผลต่อ cell signaling transduction pathways ของสารสกัดสมุนไพรไทย
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.กิ่งกมล วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากนมแพะ