ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2552


รวมทั้งหมด 25 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 นิภาพร คณะเทคนิคการแพทย์ การสำรวจความชุกและรูปแบบความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio spp. จากหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชลบุรี
2 วัลลภ คณะบัญชี การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการคาดการณ์ภาวะความล้มเหลวของธุรกิจไทยโดยอาศัยเทคนิค Genetic-ANFIS
3 รตท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยแบคทีเรียจากดิน
4 อ.กัญญา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาหาสารเทียบเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานบ่งชี้คุณภาพในสมุนไพร ตำรับควบคุมเบาหวาน ความดัน
5 รศ.ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
6 ผศ.ดร.สุชาดา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ โอเซลทามิเวีย คารบอกซิเลต และโอเซลทามิเวีย ฟอสเฟต ในพลาสมาโดยวิธี HPLC
7 รัตติยา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยรวมของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะที่สกัดด้วยตัวทำละลาย ต่างๆ โดยวิธี ABTS Radical Scavenging
8 อาจารย์ณิราวรรณ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การทาให้บริสุทธิ์และพิสูจน์หาโครงสร้างของสารบ่งคุณภาพของรากย่านางแดงแห้ง (Bauhinia strychnifolia Craib)
9 รศ.ดร.สุรพจน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การพัฒนาการนวดไทยสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการเพิ่มคุณภาพการบริการในสปา
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ดร.วราพร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ เครื่องดื่มสุขภาพสำหรับ SPA ต้นแบบมหาวิทยาลัยรังสิต
2 รศ.พิศประไพ คณะศิลปะและการออกแบบ การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบภายในร่วมสมัย กรณีศึกษา: สปาไทย
3 อ.กิตติศักดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ความแปรผันทางพันธุกรรมของ methylenetetrahydrofolate reductase (C677T) gene ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ในประชากรชาวไทย
4 ดร.เฉลิมพร คณะบริหารธุรกิจ การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนส่วนบุคคลจากการลงทุนทางการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
5 ดร.สุมาลี คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศ฿กษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
6 รศ.ดร.พงษ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างของผู้ให้บริการด้านการนวดไทย (กรณีศึกษา)
7 รศ.ดร.พงษ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลของการนวดไทยในกลุ่มผู้รับบริการ
8 ผศ.อังสนา คณะเทคนิคการแพทย์ การหาค่า High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) และ Creatine Kinase (CK) ในอาสาสมัครที่ได้รับการนวดไทยรูปแบบต่าง ๆ
9 อาจารย์นิพนธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการธุรกิจสปาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ มีต่อธุรกิจสปาไทย
10 อาจารย์ธิราภรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การประเมินโครงการอบรมการพัฒนาการนวดไทยสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อการเพิ่มคุณภาพการบริการในสปาด้วยหลักการนวดตามแนวเส้นประธานสิบ
11 อาจารย์ธิราภรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประสิทธิผลของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ และการตัดสินใจของผู้ใช้บริการธุรกิจสปาในประเทศไทย
12 ผศ.อังสนา คณะเทคนิคการแพทย์ การหาค่า High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) และ Creatine Kinase (CK) ในกลุ่มผู้นวดไทยแบบต่าง ๆ
ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.วันฤดี คณะบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของธุรกิจในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 ดร.เพ็ญนภา คณะวิทยาศาสตร์ การคัดเลือกสายพันธุ์และการศึกษาลักษณะสมบัติของผลผลิตของรา Aureobasidium pullulans ในการผลิตพูลลูแลน พอลิมาลิกแอสิด และเฮฟวี่ออยล์
3 วันฤดี คณะบัญชี ความรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของประชาชนด้านการเงินการคลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
4 อาจารย์โกสุม คณะพยาบาลศาสตร์ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของนักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2552 -53