ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2545


รวมทั้งหมด 29 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ต่อศักดิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาคุณสมบัติของเนื้อโลหะเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมกับเหล็กกล้าละมุน
2 อาจารย์ธิราภรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประวัติวรรณกรรมไทย: รางวัลซีไรท์
3 เสมา คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องมอนิเตอร์ภาวะการหยุดหายใจในเด็กทารก
4 ปถมาพร คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารที่มี Phenol เป็นองค์ประกอบ
5 ดาวจันทร์ , ชมนภัส วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของพืชบางชนิดในสกุล Trichosanthes
6 วิภาดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนะธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ
7 สรพงษ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ภาพลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืน
8 ผศ.ดร.ฐิติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์
9 สินี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การผลิตต้นแบบของเข็มกลัดด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี แบบ 3 แกน
10 สราวุธ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและสร้างบอร์ดทดลอง FPGA
11 ผศ.ดร.เพียงจันทร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คุณลักษณะของวิศวกรที่พึงประสงค์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
12 รศ.ดร.พงษ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิธีการทดสอบร่างกาย ที่ง่ายและมีความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการประเมินความสามรถของร่างกายผู้ใช้แรงงานไทย: ระยะเริ่มต้น
13 เสาวภาคย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน ในใบหม่อนและชาใบหม่อนโดยใช้แคปิลลารี อิเล็กโทรโฟรีซิส
14 อาภาลักษณ์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อชนิดของการฝึกออกกำลังกาย: เดินและวิ่งบนลู่ สายพาน ขี่จักรยานอยู่กับที่ และเดินในน้ำลึกในหญิงไทย
15 ผศ.แน่งน้อย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การศึกษาการใช้จุดเว้าวอนในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดของสมาคม โฆษณาเอเชียแปซิฟิกในปี ค.ศ. 2000-2002
16 นครเทพ คณะศิลปศาสตร์ การสำรวจความต้องการในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
17 พนิตนาฏ คณะศิลปศาสตร์ ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นความสนใจของนักศึกษาในระดับก่อน
18 ดร.เกสรา คณะศิลปศาสตร์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
19 สามารถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมลำปางแห่งพุทธศตวรรษที่ 18-20
20 เอกรัตน์ คณะศิลปะและการออกแบบ กระบวนทัศน์ใหม่ในงานออกแบบเพื่อการสร้างสายการผลิตงานหัตถอุตสาหกรรมแนวใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
21 ผศ.ดร.อวิรุทธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การประเมินสถานภาพทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
22 บุษบา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัยเอกสารสมุดข่อย หนังสือเล่ม และภาพวาดภาพถ่ายของชุมชนศาลาแดงเหนือเพื่อความเข้มแข็งและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
23 รัตนาภรณ์ สำนักหอสมุด พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศลักษณะบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับมอญ
24 ดร.มลิวัลย์ สำนักหอสมุด การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศลักษณะบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
25 เจือจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติ การธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของสตรีมมอญในสังคมไทย: กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ
26 ผศ.ทวีศักดิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังแม่บทที่พักนักท่องเที่ยวบ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
28 จิราวัลย์ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ โครงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขนมพื้นบ้านของจังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
29 ผศ.ดารุเรศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี