ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2542


รวมทั้งหมด 18 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 วิมลศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมบริโภคแบบผสม
2 ดร.อาภา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการแยกเงินจากน้ำเสียห้องล้างอัดภาพโดยวิธีซีเมนเทชั่น
3 ดร.พิสิษฐ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาซอฟแวร์ยีนส์เนติกอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม
4 ดร.เสรี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลสำหรับแม่น้ำที่ได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนโดย การใช้โครงข่ายประสาทเทียม
5 กาญจนา คณะวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบสมรรถภาพสมองบางประการก่อนและหลังการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์-กลศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยรังสิต
6 รศ.นันทชัย คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์
7 ณิชกานต์ คณะวิทยาศาสตร์ การป้องกันการขึ้นปะปนของเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส เฟลวัส และการสร้างสารแอฟฟล่าท๊อกซินบนข้าวกล้อง ด้วยโอโซน และสภาวะสุญญากาศ
8 ผศ.ดร.สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ การแยกสกัดสารที่เป็นองค์ประกอบหลักจากสมุนไพรรางจืดชนิดสีม่วง โดยวิธีทางเคมี และ HPLC
9 รตท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาความเป็นพิษของ Extracellular Polysaccharide จากแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่
10 ปรานม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
11 ผศ.ดร.ฐิติ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้ และทัศนคติที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 ของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย
12 ดารุเรศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต
13 ดร.ณัฐพล คณะเศรษฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทักษะในอุตสาหกรรมไทย : การศึกษากรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกล
14 อารีลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ การกระทำผิดของผู้หญิง : วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดียาบ้า และคดีฆ่าคนตาย
15 วันฤดี คณะบริหารธุรกิจ การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมการตลาด : ศึกษากรณีธุรกิจผลิตสินค้าสะดวกซื้อ
16 วิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาความพึงพอใจขององค์กรต่าง ๆ ต่อบัณฑิตที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
17 สามารถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วัดมอญในสถาปัตยกรรมไทย
18 รตท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาความเป็นพิษของ Extracellular Polysaccharide จากแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่