ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2540


รวมทั้งหมด 12 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.ธีระยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดใน และรากของรางจืดในการแก้พิษแอลกอฮอล
2 ดร.บุษบา คณะวิทยาศาสตร์ การลดความรุนแรงของโรคมาลาเรียโดยภูมิต้านทาน
3 ดร.ธมลวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ผลของไนตริกออกไซด์และการยับยั้งไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของไตในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
4 ดร.อำภาพร คณะพยาบาลศาสตร์ คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินสุลิน
5 ดร.น้ำอ้อย คณะพยาบาลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
6 ประภา คณะพยาบาลศาสตร์ เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
7 ดร.สุทธีพร คณะพยาบาลศาสตร์ การศึกษาติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2534-2539
8 กนกวรรณ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยระบบไซคลิกแอกติเวเต็ดสลัดจ์
9 ญาณวุฒิ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาเครื่องรักษาอุณหภูมิและบรรจุนมพร้อมดื่มสำหรับใช้ในโรงเรียน
10 สุรพล คณะบริหารธุรกิจ ปัญหาการเลิกจ้างในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน
11 ดร.จินมาน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การใช้ NEURAL FUZZY NETWORD เพื่อการหาค่าประสิทธิภาพ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล คณะเทคนิคการแพทย์ การย่อยสลายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลโดยจุลินทรีย์