งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนบท 93 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูล Citrus ต่อเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus วิจัยและพัฒนา ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร คณะเทคนิคการแพทย์ 18
2 การศึกษาทดลองการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนปลูกพืช วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณะนวัตกรรมเกษตร 12
3 ฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากพืชในวงศ์ Zingiberaceae 5 ชนิด วิจัยและพัฒนา อ.ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
4 การรับรู้วัฒนธรรมทางสายตา ผ่านกิจกรรมบันเทิงของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยท์ วิจัยประยุกต์ อ.อนุพงศ์ เจริญมิตร คณะดิจิทัลอาร์ต 12
5 บทบาทพระสงฆ์กับกิจการเพื่อสังคม วิจัยและพัฒนา อ.ดร.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 6
6 การประกอบสร้างมโนทัศน์ “สุวรรณภูมิ” ที่สะท้อนผ่านงานสารคดีทางสื่อออนไลน์ ความรู้พื้นฐาน รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
7 อนุภาคนาโนไคโตแซนบรรจุยาไอโซไนอาซิดและไพราซินาไมด์ผงแห้งชนิดสูดสู่ทางเดินหายใจ วิจัยและพัฒนา อ.ดร.ภญ.นฤมล ช่างสาน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
8 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีในไวน์ที่ผลิตจากฐานเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง วิจัยและพัฒนา ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
9 การศึกษาการจัดการน้ำและปุ๋ย ต่อปริมาณสารสำคัญในกัญชา วิจัยและพัฒนา อ.อรพรรณ หัสรังค์ คณะนวัตกรรมเกษตร 12
10 การศึกษาฤทธิ์การสมานแผลของกรดไฮยาลูโรนิกและลิโดเคนบรรจุในสารประกอบเชิงซ้อนไคโตซานและแพคติน วิจัยและพัฒนา อ.ดร.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12