งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนบท 164 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์ วิจัยประยุกต์ อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ 24
2 การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์ วิจัยประยุกต์ อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 24
3 การใช้โปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสในแบคทีเรีย Cupriavidus necator ความรู้พื้นฐาน อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 24
4 ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการสื่อสานการตลาดของพลเมืองดิจิทัลไทย ความรู้พื้นฐาน อาจารย์พิทักษ์ ชูมงคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
5 แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ 12
6 การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิจัยประยุกต์ ผศ.มุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ 12
7 ทุนทางสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขความยากจน ของชุมชนไทยทรงดำ ตำบลรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี วิจัยและพัฒนา อาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 6
8 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมอัดก๊าซ วิจัยและพัฒนา ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
9 ความทรงจำสำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร วิทยาลัยดนตรี 12
10 บทประพันธ์เพลงลาเวนเดอร์แห่งความสงบ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์อานุภาพ คำมา วิทยาลัยดนตรี 12