งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนบท 175 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้ วิจัยและพัฒนา ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ 24
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนทุนมนุษย์กับการศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทย วิจัยประยุกต์ ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ คณะเศรษฐศาสตร์ 12
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ทองแดงออกไซด์ทรงกลมกลวง วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 12
4 การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) วิจัยและพัฒนา ดร.สุกัลญา หลีแจ้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
5 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการในฟาร์มแพะนม ของชุมชนมุสลิมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพนมแพะดิบ วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
6 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะดิบ (ก) ศึกษาการทำเนยนมแพะ ผสม เคอร์คิวมิน สกัดจากขมิ้นชัน วิจัยและพัฒนา ดร.ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
7 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะดิบ (ข) ศึกษาการทำนมแพะอัดเม็ดผสมแอนโทไซยานินส์จากซังข้าวโพดม่วง วิจัยและพัฒนา ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
8 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา ดร.สุมาลี สว่าง คณะบริหารธุรกิจ 12
9 การระบายสีเลือกได้แบบ -(k,t) ของกราฟ ความรู้พื้นฐาน ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 9
10 การพัฒนาตำรับซูโดลาเท็กซ์มาส์กจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น วิจัยและพัฒนา ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12