งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนบท 166 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองหนูแก่ บทบาทของ VEGF ในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่ วิจัยประยุกต์ ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล คณะวิทยาศาสตร์ 24
2 ระบบบันทึกข้อมูลการจองรถยนต์ และการสืบค้นทางอินเตอร์เนท กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยประยุกต์ อ.พิษณุ สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 12
3 แนวทางการสร้างสื่อเชิงสังคม (Social Media) ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ความรู้พื้นฐาน อ.ภลดา เรืองหิรัญ คณะบริหารธุรกิจ ยกเลิกโครงการ
4 ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินที่ตำแหน่ง-420C>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม วิจัยประยุกต์ รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย์ 12
5 ความสัมพันธ์ของความเครียด คุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่าย และผลการศึกษาของนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณะทัศนมาตรศาสตร์ 5
6 การสื่อความหมายของภาพเงือกในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย ความรู้พื้นฐาน รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
7 รฤก สำหรับวงเชลโลออร์เคสตรา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ผศ. ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น วิทยาลัยดนตรี 10
8 สัมฤทธิผลการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย วิจัยประยุกต์ ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน บัณฑิตวิทยาลัย 12
9 ความคิดเห็นต่อการขยายอายุการรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ของผู้ประกันตน ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่มาติดต่องานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี วิจัยและพัฒนา ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 12
10 ศึกษาลักษณะพื้นผิว และการปลดปล่อยไอออนของเครื่องมือจัดฟันแฟชั่น และเครื่องมือจัดฟันที่มีการรับรองมาตรฐานในน้ำลายเทียม วิจัยประยุกต์ อ.ทญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 12