งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนบท 167 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาวัดเจดีย์หอยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดปทุมธานี วิจัยและพัฒนา อาจารย์นพปฏล ธาระวานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 9
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ หอผู้ป่วยอายุรกรรม วิจัยประยุกต์ อาจารย์แสงระวี มณีศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 12
3 น้ำในฐานะการสื่อสารเชิงสัญญลักษณ์ภาพในงานภาพจิตรกรรมไทย ความรู้พื้นฐาน ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
4 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอันดับเว็บไซต์มหาวิทยารังสิตของ Webometrics เพื่อมุ่งสู่ความเป็น e-University วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกเลิกโครงการ
5 ศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม SECOND LIFE สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกเลิกโครงการ
6 การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อการใช้งานผ่าน ระบบ Rangsit LMS วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยกเลิกโครงการ
7 การสร้างสื่อฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Authoring Tools วิจัยประยุกต์ อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ยกเลิกโครงการ
8 การศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา LSL เพื่อการพัฒนาระบบโลกเสมือนสามมิติ วิจัยประยุกต์ อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 12
9 การสื่อสารแนวคิดการกีฬาผ่านภาพการละเล่นในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย ความรู้พื้นฐาน อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
10 การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดปทุมธานี วิจัยและพัฒนา อาจารย์อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 9