งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนบท 166 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ความยุติธรรมในกฎหมายประกันสังคม ความรู้พื้นฐาน อ.มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ 12
2 ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber) วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 เซราไมด์ข้าวมอลต์ : ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับประโยชน์เชิงเวชสำอาง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 3
4 ศึกษาความต้านทานและกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (Aedes spp.) จังหวัดปทุมธานี วิจัยประยุกต์ อ.อุษณี ทรัพย์เจริญกุล คณะเทคนิคการแพทย์ 12
5 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของดินและความหลากหลายทางชีวภาพขอจุลินทรีย์ที่มีต่อปริมาณสารอาทราซีนตกค้างในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
6 ความหลากหลายทางชีภาพของรา Tricoderma spp. และจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆจากดินที่ปนเปื้อนอาทราซีน ความรู้พื้นฐาน ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
7 การตรวจหาและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนและการแสดงออกของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในรา Trichoderma spp. ความรู้พื้นฐาน ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
8 การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง : เฟส 1 ความหลากหลายขอจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากกากมันสำปะหลังจากประเทศไทย ความรู้พื้นฐาน ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 9
9 การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์ วิจัยและพัฒนา ผศ.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
10 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อดูดซับโครเมียม (III) ในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ค่า COD วิจัยและพัฒนา ผศ.ปัญญา มณีจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ 6