งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2553

จำนวนบท 131 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การสำรวจความชุกของยีนดื้อยา Pfmdr1 จากประเทศไทยโดยวิธีMultiplex Nested PCR-RFLP วิจัยประยุกต์ รศ.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ คณะเทคนิคการแพทย์ 12
2 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลชีพของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากต้นแคบ้าน วิจัยประยุกต์ ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ 12
3 การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 12
4 ความรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของประชาชนด้านการเงินการคลังและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี ความรู้พื้นฐาน อ.ผการัตน์ จำปาน้อย คณะเศรษฐศาสตร์ 9
5 การตรวจหาฮีโมไลซินยีน ปรากฏการณ์คานากาวา และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อVibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากหอยนางรมและสิ่งส่งตรวจทางคลินิก วิจัยประยุกต์ อ.นิภาพร เทวาวงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ 12
6 การศึกษาการทำงานของโลกเสมือนสามมิติ Second Life และการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา ความรู้พื้นฐาน อ.กรพงศ์ กรรณสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4
7 การสื่อสารสัญลักษณ์ภาพ "มาร" ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย ความรู้พื้นฐาน ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
8 การสังคมกรณ์ : บทบาทของสมาชิกองค์กรใหม่ภายใต้โครงสร้างขององค์กร ความรู้พื้นฐาน ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
9 การชักนำโพลีพลอยด์ในว่านเอ็นเหลืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิจัยและพัฒนา อ.สุเทพ ชูช่วย คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
10 ความคงทนของฮีโมโกลบิน อี ในฮีโมไลเสสชนิดแช่งแข็ง วิจัยและพัฒนา อ.ปราณี ศรีราช คณะเทคนิคการแพทย์ 8