งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2552

จำนวนบท 39 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของการมีสุขภาพดีมีสุข ความรู้พื้นฐาน อ.เสรี วังส์ไพจิตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 12
2 โปรแกรมสำเร็จรูป "การบริหารจัดการในสปา" นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 12
3 การสร้างเอกลักษณ์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ วิจัยประยุกต์ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณะศิลปะและการออกแบบ 12
4 การเปรียบเทียบผลการนวดไทย 3 รูปแบบ วิจัยประยุกต์ อ.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 12
5 ประสิทธิผลของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ และการตัดสินใจของผู้ใช้บริการธุรกิจในสปาในประเทศไทย วิจัยประยุกต์ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ และ อ.มัติกร บุญคง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
6 รูปแบบการวางแผน(RACE) และการรณรงค์(ROPE) เพื่อการประชาสัมพันธ์ วิจัยประยุกต์ ดร. จิระศักดิ์ สาระรักษ์ และคณะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
7 การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจสปา : การนวดแบบเส้นประธานสิบ ของมหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยประยุกต์ ดร. จิระศักดิ์ สาระรักษ์ และคณะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
8 การศึกษานำร่องถึงประสิทธิผลของการใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายในมหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยประยุกต์ อ.ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย และดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณะเทคนิคการแพทย์ 12
9 การแยกวินิจฮฉัยเชื้อEnterococcus spp. ที่ดื้อต่อยา Vancomycin ที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งรอบโรงพยาบาลในเขตกทม.และปริมณฑล ความรู้พื้นฐาน อ.บาจรีย์ จันทราภาณุกร คณะเทคนิคการแพทย์ 12
10 ความแปรผันทางพันธุกรรมของ Methylenetetra Hydrofolate Reductest(C6 77T)gene โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มี2ภาวะแทรกซ้อนทางไตในประชาการชาวไทย วิจัยประยุกต์ อ.กิตติศักดิ์ แถวนาชม คณะเทคนิคการแพทย์ 12