งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2551

จำนวนบท 36 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ทางชีวภาพของว่านธรณีสาร ความรู้พื้นฐาน อ.ปรานอม ขาวเมฆ คณะวิทยาศาสตร์ 12
2 การออกแบบและสร้างชุดเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อ.ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
3 อายุการเก็บรักษาพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ดและพริกแกงส้มก้อนกึ่งสำเร็จรูป วิจัยและพัฒนา อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ 12
4 แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท วิจัยประยุกต์ อ.มัลลิกา จงศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
5 ปัจจัยในการเลือกและความพึงพอใจอาคารอยู่อาศัยให้เช่าในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท: จังหวัดชัยนาท วิจัยประยุกต์ อ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
6 การออกแบบ สังเคราะห์ และพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างผลึกใหม่ของสารประกอบนาโนรูปผสมอินทรีย์-อนินทรีย์:จากโมเลกุลเล็กๆ ผ่านขบวนการวิศวกรรมผลึกของโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์สู่การประยุกต์ใช้งาน วิจัยประยุกต์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก คณะวิทยาศาสตร์ 12
7 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า: กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิจัยประยุกต์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 12
8 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิจัยและพัฒนา อ.ศศิธร ง้วนพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 12
9 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่ออัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอ วิจัยประยุกต์ อ.มนพร ชาติชำนิ คณะพยาบาลศาสตร์ 12
10 การเกิดไฮเปอร์เมททิเลชั่นบริเวณ Promotor Region ของยีน MRD1 ที่มีผลต่อการแสดงออกของยีนส์ MDR1 ในเด็กไทยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ 12