งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2549

จำนวนบท 22 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดเงาะ และเมล็ดลิ้นจี่ วิจัยและพัฒนา ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ 12
2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต วิจัยและพัฒนา อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร คณะนิติศาสตร์ 8
3 ผลของสารสกัดชาเขียวต่อการทำหน้าที่ของเกล็ดเลือด วิจัยและพัฒนา ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
4 การประยุกต์ใช้เทคนิค Passive Sampling ในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ วิจัยและพัฒนา ดร.อาภา หวังเกียรติ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 12
5 การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 วิจัยและพัฒนา อ.วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 12
6 การสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบของระดับการใช้และรูปแบบสารสนเทศต่อการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงานรับสั่งทำชิ้นงานขนาดกลางและขนาดย่อม วิจัยและพัฒนา ดร.พิษณุ มนัสปิติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 9
7 ศึกษาบทบาท สถานภาพ และกิจกรรมของดนตรีปี่พาทย์มอญในสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี วิจัยและพัฒนา สมเกียรติ วิทยาลัยดนตรี 12
8 การเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พนิดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
9 ผลของเทมเป้ผงต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในโยเกิร์ตในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ วิจัยและพัฒนา ผศ.วนิดา วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ 12
10 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการจัดเก็บ และ สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา ไววิทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 6