งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2548

จำนวนบท 5 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การพัฒนาระบบควบคุมของเครื่องดูดของเหลวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิจัยและพัฒนา อ.ธวัช แก้วกัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
2 โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดปทุมธานีโครงการนำร่องในการสำรวจและตรวจกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วนิดา คณะเทคนิคการแพทย์ 12
3 การวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องกัด 5 แกนขนาดย่อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา สินี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10
4 การศึกษาการกออกแบบและสร้างเครื่องโมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย วิจัยและพัฒนา ผศ.ธนกร คณะวิทยาศาสตร์ 24
5 ทิศทางของบทบาท หน้าที่ และ การดำเนินงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย วิจัยและพัฒนา ลักษณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12