งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2547

จำนวนบท 4 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ผลของโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพร่างกายต่อสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอล วิจัยและพัฒนา ประพนธ์ สถาบันกีฬา 6
2 การพัฒนาสารเควอซิทีนมาใช้เป็นยาต้านพิษตัวใหม่ของโลหะหนักที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน วิจัยและพัฒนา ดร.วัชราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 6
3 การตรวจหา RCAS 1 ในโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี วิจัยและพัฒนา กวิญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 6
4 การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก น้ำหนัก และส่วนสูงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบบทดสอบของแบร์โรว์ วิจัยและพัฒนา สุจิตรา สถาบันกีฬา 6