งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2546

จำนวนบท 24 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ประยุกต์จากท่ารำมโนราห์กับการทรงตัวและความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ วิจัยประยุกต์ อ.สุรางค์ศรี อยู่โต คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 8
2 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่:กรณีศึกษาชุมชนในอำเภอเมือง จ.ปทุมธานี วิจัยและพัฒนา ผศ.จิรพร แสงศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
3 สภาพการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา จิระศักดิ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
4 โครงการวิจัยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิจัยและพัฒนา พีรยา คณะพยาบาลศาสตร์ 6
6 โครงการการหาอัตราความร้อนต่อปริมาตรที่เกิดจากกระบวนการหายใจของเมล็ดข้าวเปลือก วิจัยและพัฒนา จตุพร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 6
7 โครงการเตาแสงอาทิตย์รังสิต 2.1 วิจัยและพัฒนา วรรณี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 6
8 ปั๊มส่งน้ำพลังแสงอาทิตย์ วิจัยและพัฒนา สุวัฒน์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 6
9 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และสถานะสุขภาพ ของบุคลากรที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูง วิจัยและพัฒนา ดร.อำภาพร คณะพยาบาลศาสตร์ 6
10 การบริหารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วิจัยและพัฒนา ทวีศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ 6