งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2559 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
ชื่อภาษาไทย : การวิจัยการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ : การวิจัยการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ปีที่ขอทุน : 2559
ระยะเวลา : 2 ปี เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :