งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2559

รหัส
ชื่อบทความ : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะกอก: การศึกษาความเป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ในการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และยา
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับเอียงและรักษาสมดุลอัตโนมัติ
Article Name :
ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ชุดอุปกรณ์กล้องทางการแพทย์สำหรับติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบพกพา
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางบก
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การวิจัยการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]