งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2557

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้มเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
-
ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.จิรัชฌา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
-
ชื่อบทความ : ผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.แจนจุรีย์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
-
ชื่อบทความ : การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อนุสรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
-
ชื่อบทความ : สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้มเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว
Article Name : -
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ดวงพร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]