งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนบท 6 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะกอก: การศึกษาความเป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ในการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และยา คณะกรรมการธิการยุโรป (European Commission) 2 ปี
2 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับเอียงและรักษาสมดุลอัตโนมัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 ปี
3 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน ชุดอุปกรณ์กล้องทางการแพทย์สำหรับติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบพกพา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 ปี
4 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางบก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 ปี
5 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ การวิจัยการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 ปี
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1.5