งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนบท 15 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวิถีสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสใน cupriavidus necator สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี
2 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปี
3 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพที่บรรจุน้ำมันไพลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุนำส่งยาสำหรับปิดบรรเทาปวดที่ผิวหนัง องค์การเภสัชกรรม 1 ปี
4 วิทยาลัยดนตรี ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น อากาศธาตุ : บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 ปี
5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม (เมธีวิจัย) อนุกรมระบบทำความเย็นแบบระเหยบนไซโคลน โดย นายธีรภัทร์ ทั่งทอง นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์ และนายเกศนีย์ สารมานิตย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 1 ปี
6 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์เสรี วังส์ไพจิตร Mamual for MICE Operation Planner and Coordinator Competency Standard - 1 ปี
7 ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ มหาอุทกภัย 2554 และภัยแล้ง 2557 กับความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำเจ้าพระยา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 ปี
8 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา โครงการจัดทำ Handout ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 8 เดือน
9 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 10 เดือน
10 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล การผลิตน้ำส้มสายชูจากวัตถุดิบปลายข้าวมอลต์ เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 10 เดือน