งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายละเอียดทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนบท 9 บทความ
ลำดับ คณะ ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา(เดือน)
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 8 เดือน
2 คณะเทคนิคการแพทย์ ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง ผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2 ปี
3 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 1 ปี
4 วิทยาลัยรัฐกิจ อาจารย์กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1 ปี
5 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้มเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1 ปี
6 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.จิรัชฌา การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 8
7 คณะเทคนิคการแพทย์ ดร.แจนจุรีย์ ผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้ 24
8 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน 12
9 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ รศ.ดร.ดวงพร สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้มเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว 12