ข่าวประชาสัมพันธ์

25
มี.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559

09
ก.พ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559

09
ก.พ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ Advanced Fellowship ภายใต้โครงการ Newton Fund

09
ก.พ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

16
ธ.ค. 2558
ประเทศไทยและสถาบันวิจัยโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์เปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจเดินทางไปทำวิจัยในโปแลนด์

16
ธ.ค. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงกา

16
ธ.ค. 2558
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558

24
พ.ย. 2559
หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

30
พ.ย. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พอว.

12
พ.ย. 2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559