ข่าวประชาสัมพันธ์

23
ม.ค. 2566
เชิญส่งบความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

23
ม.ค. 2566
เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL)

23
ม.ค. 2566
วารสารหาดใหญ่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Hatyai Academic Journal

21
ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

16
ธ.ค. 2565
สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 (รอบที่ 3) ****ส่งข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 256

13
ธ.ค. 2565
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

13
ธ.ค. 2565
สสส. เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal)

09
ธ.ค. 2565
กสทช. เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

09
ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

09
ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15