ข่าวประชาสัมพันธ์

26
ม.ค. 2566
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

26
ม.ค. 2566
เชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับชาติ

25
ม.ค. 2566
วิทยาลัยสันตพล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66"

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

25
ม.ค. 2566
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (IAMBEST 2023)

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1

24
ม.ค. 2566
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24

23
ม.ค. 2566
วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23
ม.ค. 2566
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล