ข่าวประชาสัมพันธ์

26
ม.ค. 2566
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 "ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66"

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

25
ม.ค. 2566
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (IAMBEST 2023)

25
ม.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1

21
ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

09
ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

09
ธ.ค. 2565
มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15

23
พ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11

11
ส.ค. 2565
สถาบันพระปกเกล้า เชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 24 ประจำปี 2565