ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566
Posted by : Admin วันที่ : 26 ม.ค. 2566 11:27:50

I'm an image

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล 2566 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืน และการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยกำหนดหัวข้อการส่งผลงาน 4 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สุขภาพที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม และสังคมที่ยั่งยืน ค่าลงทะเบียน 500 บาท

กำหนดการ

ลงทะเบียนและส่งผลงาน                      : บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2566

ชำระค่าลงทะเบียน                               : 1-15 มิถุนายน 2566

พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการ         : 16 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2566

นำเสนอผลงาน ณ มหอดลสิทธาคาร      : 23 สิงหาคม 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-sustainability-week/ อบถามรายละเอียดโทร 0-2441-4400 ต่อ 1120-1125 หรือ E-mail: mu.sustainweek@gmail.com

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ