ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
Posted by : Admin วันที่ : 23 ม.ค. 2566 13:34:31

วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ เปิดรับบทความในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042 323 464 ต่อ 211 หรือ kulsorn@stu.ac.th

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร