ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


เชิญส่งบความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Posted by : Admin วันที่ : 23 ม.ค. 2566 13:24:35

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญส่งบความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University : JMS NRRU) ปีที่ ฉบับที่ มกราคม-มิถุนายน 2566 โดยเน้นสาขาวิชา ดังนี้

       - สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี

       - สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       - สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

       - สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน

สาขาการสื่อสาร

ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 09-8916-3996, 08-6983-7140

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร