ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


โครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning R and Python
Posted by : Admin วันที่ : 25 ส.ค. 2564 14:25:35

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning R and Python (Online Version) ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ (อ.R) สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใน และสามารถในการใช้โปรแกรม R และ  Python และเห็นแนงทางในการประยุกต์ใช้โปรแกรม และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R และ  Python ได้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนพร้อมข้อมูลบัญีการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 1,000 บาท ได้ที่  https://bit.ly/2UWwO3g  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 

neurons

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา