ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
Posted by : Admin วันที่ : 24 ส.ค. 2564 13:51:50

 

กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพ่อส่งเสริมและส้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิคุ้ครองตามกฏหมาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประดยชน์ากพันธุ์พืช การควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพ่อการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์พืช กำหนดไว้ดังนี้

1. มาตรา 52 กำหนดให้ "ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกาษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์..."

2. มาตรา 53 กำหนดให้ "ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด"

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กฎระเบียบ  ตามมาตรา 52 และ 53 ได้ที https://www.doa.go.th/pvp/ 

 
 
 
 

 

ข่าวล่าสุด อื่นๆ