ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)
Posted by : Admin วันที่ : 18 พ.ค. 2564 13:11:28

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)

ด้วย สถาบันวิจัยขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร สมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยขอให้คณาจารย์ที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารดังข้อ 1-3 ได้ที่ URL: http://rri.rsu.ac.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1) บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)

 

2) มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ (ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 1 เดือนมิถุนายน 2564 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความ

เห็นชอบจากต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และ สำเนา 1 ฉบับ)

 

3) ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft word) ส่งผ่านอีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th และส่งข้อเสนอโครงการที่กรอกรายละเอียดแล้วได้ที่สถาบันวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

 

ส่งข้อเสนอโครงการที่กรอกรายละเอียดแล้วได้ที่สถาบันวิจัย

ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน

 

กรณีที่โครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการทดลองในคน สัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ ควบคู่กับการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย หากท่านใดได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้วโปรดแนบมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการด้วย

อนึ่ง สถาบันวิจัยอาจอนุมัติวงเงินทุนวิจัยก่อนการได้รับใบรับรองจริธรรม แต่กระนั้นนักวิจัยจะสามารถเบิกเงินทุนได้หลังจากได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอจริยธรรม ได้ที่ http://rri.rsu.ac.th

ทั้งนี้ หากท่านส่งเอกสารทั้งหมดเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันวิจัยจะขออนุญาตดำเนินการโอนย้ายทุนวิจัยของท่านเพื่อรับการพิจารณาในรอบถัดไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

 

หมายเหตุ

1)  ดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่ http://rri.rsu.ac.th (เลือกดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จากนั้นเลือก ทุนวิจัย)

2)  ในกรณีที่ผู้วิจัยยังไม่ผ่านการทดลองงาน ขอความอนุเคราะห์ผู้วิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยหลังจากผ่านการทดลองงานและบรรจุเป็นอาจารย์ประจำเรียบร้อยแล้ว

ประสานงาน: ทุนวิจัยภายใน ได้ที่อีเมล์สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย