ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.พ. 2564 16:08:16

มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index สอบถามรายละเอียดโทร 0-4400-9711 ต่อ 233

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร