ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.พ. 2564 16:02:47

สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 เผยแพร่ ราย 4 เดือน ทั้งในรูปเล่ม และออนไลน์ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดวารสารและส่งส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 065-628-5062

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร