ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Posted by : Admin วันที่ : 03 ก.พ. 2564 13:43:47

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ http://www.hec.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร