ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 19 ต.ค. 2563 10:36:05

     สถาบันวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์ ดร. กริชชาติ ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application และ Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย และการเขียนอ้างอิงเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการนำบทความวิจัยไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร

     ในการนี้ สถาบันวิจัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ และบุคลากรในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลาดังกล่าว และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งของท่านมา ณ โอกาสนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code  

     

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา