ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


สถาบันวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ส่งเอกสาร 1-30 กันยายน 2563
Posted by : Admin วันที่ : 14 ก.ย. 2563 13:34:45

ด้วยสถาบันวิจัยขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร สมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) จากมหาวิทยาลัยรังสิต  ท่านที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังข้อ 1 - 3 ได้ที่ URL: http://rri.rsu.ac.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ฉบับ (ลงนามผ่านจากคณบดีคณะ/วิทยาลัย)

2. มรส. 80 ข้อเสนอโครงการ(ใช้แบบฟอร์มเฉพาะขอรับทุนรอบ 2 เดือนกันยายน 2563 เท่านั้น) ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดและได้ลงนามเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 และสำเนา 1 ฉบับ)

3. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Microsoft word) ส่งผ่านอีเมล์ สถาบันวิจัย rsurri@rsu.ac.th 

(E-mail ใหม่)

 

ส่งข้อเสนอโครงการที่กรอกรายละเอียดแล้วได้ที่สถาบันวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ดังข้อ 1-3 ได้ที่ URL: rri.rsu.ac.th 

 

******สำหรับโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในคน การทดลองในสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยจำเป็นต้องดำเนินการยื่นขอจริยธรรมฯ ควบคู่กับการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอจริยธรรม ได้ที่ http://rri.rsu.ac.th  หรือ http://ethics.rsu.ac.th/ ******

 

!!!!หากท่านส่งเอกสารทั้งหมดเกินระยะเวลาที่กำหนด (30 กันยายน 2563) สถาบันวิจัยขออนุญาตดำเนินการโอนย้ายทุนวิจัยของท่านเพื่อรับการพิจารณาในรอบถัดไป

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย